پاکـت

پاکت A4 دو لايه شفاف (پشت جيب دار) کد SA 110 A

پاکت A4 دو لايه شفاف (پشت جيب دار) کد SA 110 A

کد محصول :SA 110 A ابعاد :A4 بسته بندی :240 عدد در هر كارتن ...

پاکت F دو لايه شفاف (پشت جيب دار) کد SA 110 B

پاکت F دو لايه شفاف (پشت جيب دار) کد SA 110 B

کد محصول :SA 110 B ابعاد :FC بسته بندی :240 عدد در هر كارتن ...

پاکت دکمه دار پشت جيب دار با آج راگا کد SA 110 GH

پاکت دکمه دار پشت جيب دار با آج راگا کد SA 110 GH

کد محصول :SA 110 GH ابعاد :FC بسته بندی :720 عدد در هر كارتن ...

پاکت نخ دار افقي مــات (عطف دار) کد SA 112

پاکت نخ دار افقي مــات (عطف دار) کد SA 112

کد محصول :SA 112 ابعاد :A4 بسته بندی :240 عدد در هر کارتن ...

پاکت A4 دکمه دار دو رنگ متاليک کد SA 114

پاکت A4 دکمه دار دو رنگ متاليک کد SA 114

کد محصول :SA 114 ابعاد :A4 بسته بندی :240 عدد در هر كارتن ...

پاکت ضخيم دو دکمه مات عطف دار کد SA 115

پاکت ضخيم دو دکمه مات عطف دار کد SA 115

کد محصول :SA 115 ابعاد :A4 بسته بندی :120 عدد در هر کارتن ...

پاکت دکمه دار A4 مات کد SA 116

پاکت دکمه دار A4 مات کد SA 116

کد محصول :SA 116 ابعاد :A4 بسته بندی :240 عدد در هر كارتن ...

پاکت B5 دکمه دار کد SA 117

پاکت B5 دکمه دار کد SA 117

کد محصول :SA 117 ابعاد :B5 بسته بندی :480 عدد در هر كارتن ...

پاکت B5 زبانه دار کد SA 117 Z

پاکت B5 زبانه دار کد SA 117 Z

کد محصول :SA 117 Z ابعاد :B5 بسته بندی :720 عدد در هر كارتن ...

پاکت دکمه دار A4 شفاف کد SA 118

پاکت دکمه دار A4 شفاف کد SA 118

کد محصول :SA 118 ابعاد :A4 بسته بندی :240 عدد در هر كارتن ...

پاکت دکمه دار مــات A5 کد SA 119 M

پاکت دکمه دار مــات A5 کد SA 119 M

کد محصول :SA 119 M ابعاد :A5 بسته بندی :480 عدد در هر كارتن ...

پاکت دکمه دار شفاف A5 کد SA 119 T

پاکت دکمه دار شفاف A5 کد SA 119 T

کد محصول :SA 119 T ابعاد :A5 بسته بندی :480 عدد در هر كارتن ...